Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Regulamin serwisu "Platforma Edukacyjne Notatkizlekcji.pl"

1. DEFINICJE

1.1 Usługodawca - oznacza FITdev.pl - Kondraciuk Karol

1.2 Regulamin - oznacza niniejszy dokument.

1.3 Serwis - oznacza Platformę Edukacyjną Notatkizlekcji.pl udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Usługodawcę, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę i/lub innych Użytkowników.

1.4 Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu.

1.5 Konto - miejsce w Serwisie dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług oraz zarządzania elementami Serwisu. Konto zakładane jest w oparciu o adres email Użytkownika.

1.6 Blog - Strona z materiałami o unikalnym adresie, przypisana do jednego Użytkownika.

1.7 Materiały - wszelkie materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach Serwisu.

1.8 Autor - oznacza osobę, która posiada konto na platformie edukacyjnej Notatkizlekcji.pl oraz udostępnia na własnym Blogu stworzone przez siebie treści.

1.9 Super Autor - oznacza osobę, która jest Autorem, który po uiszczeniu opłat uzyskuje dostęp do szerszego zakresu mechanizmów udostępnianych przez Serwis.

1.10 Usługi - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez Usługodawcę w ramach Serwisu, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych ( Blogów ) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu.

1.11 Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisu.

1.12 Usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami Serwisu, w celu wymiany lub korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników.

1.13 Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na Blogach Serwisu, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności Usługodawcy. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Poprzez fakt korzystania z Serwisu oraz prowadzenie Bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. USŁUGI SERWISU

3.1. Założenie Konta i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne. W ramach jednego Konta można jeden Blog.

3.2. Założenie Konta i korzystanie z podstawowych usług Serwisu jest całkowicie bezpłatne.

3.3 Warunkiem rozpoczęcia tworzenia Bloga jest założenia Konta.

3.4. Użytkownik udziela Usługodawcy zgody na wykorzystywanie Bloga Użytkownika do celów komercyjnych poprzez Usługi reklamowe.

3.5. Wszelkie działania wymienione w punkcie 3.4 , będą podejmowane bez ingerencji w treść Blogów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

3.6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści Bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

3.7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
a. niezakładania Bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
b. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
c. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy Blogów lub innych poufnych danych,
d. niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,
e. nie umieszczania w opisach Bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, niezakładania Blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
f. niezakładania Blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego Bloga albo innej strony www.

3.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. okresowego wyłączania Serwisu.
b. całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.9. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto lub swojego Bloga. (szczegóły punkt 5.6)

3.10. Wiarygodność treści Blogów w Serwisie oraz same Blogi nie są kontrolowane przez Usługodawcę. Serwis zapewnia jedynie przestrzeń i narzędzia do publikowania Blogów przez Użytkowników.

3.11. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

3.12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów utworzonych przez Użytkowników na ich Blogach poprzez umieszczanie ich w innych częściach Serwisu, oraz publikację we wszelkich materiałach promujących Usługę (m.in. w radiu, TV, Internecie, prasie, na plakatach ).

3.13. Zapis pkt. 4.12 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzieloną Usługodawcy przez Użytkownika w odniesieniu do utworów wskazanych w pkt. 12 na wymienionych tam polach eksploatacji.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

4.1. Użytkownik ma obowiązek w ciągu miesiąca od zarejestrowania Bloga uruchomić go i udostępnić przynajmniej jeden wpis. W przypadku stwierdzenia przez administratorów Serwisu, że Blog jest nieaktywny, Usługodawca ma prawo do bezpowrotnego i całkowitego usunięcia takiego Bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do uruchomienia Bloga i udzielenia mu w tym celu stosownego terminu.

4.2. Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy opublikować wpis na Blogu. W przypadku stwierdzenia przez administratorów Serwisu, że w Blogu nie pojawiły się nowe wpisu, Usługodawca ma prawo do bezpowrotnego i całkowitego usunięcia takiego Bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do opublikowania wpisu i udzielenia mu w tym celu stosownego terminu.

4.3. Użytkownik umieszczając Materiały w Blogu oświadcza, iż:
a. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
b. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
c. Publikacja tych Materiałów w ramach Usługi nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich.

4.4. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego Blogu.

4.5. Użytkownik ma obowiązek usunięcia treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami w Serwisie. W przypadku nieusunięcia ww. treści, Usługodawca ma prawo do zablokowania Bloga w Serwisie lub bezpowrotnego i całkowitego usunięcia Bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.

4.6. Wypowiedzenie Usługi – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta Użytkownik skasowany zostanie Blog tego Użytkownika. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

5.2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 1.1. Regulaminu.

5.3. Po otrzymaniu decyzji o odstąpieniu od umowy, Usługodawca poinformuje Użytkownika, że aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik powinien samodzielnie skorzystać z mechanizmów usunięcia Bloga i usunięcia Konta.

5.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację na adres kontakt@notatkizlekcji.pl o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

5.5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania treści blogów w innych miejscach Serwisów internetowych będących jego własnością. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i modyfikacji w celu dostosowania promowanych treści z blogów do wymogów Serwisu.

6.2. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego blog zostanie zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto Użytkownika.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

7.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci.

7.4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
a. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
d. nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php;
e. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

8. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

8.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

8.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@notatkizlekcji.pl.

8.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email podany przez Użytkownika w reklamacji.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta.

9.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ???

9.3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
a. są one zgodne z prawdą,
b. – w przypadku wskazania odpowiedniej opcji w procedurze zakładania Konta - wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Usługodawcę w celu promocji (marketingu) produktów i firm i/lub w celu przesyłania na podany adres e-mail informacji handlowych.

9.4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem drogą elektroniczną na adres kontakt@notatkizlekcji.pl.

9.5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Usługodawcę danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

9.6. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Serwisu.

10. UTRATA PRAWA ODSTĄPIENIA

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi (dostarczanie treści cyfrowych) zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany w wiadomości na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta i zaloguje się do Konta.

11. ZMIANY REGULAMINU

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmieniony Regulaminu będzie udostępniony w Serwisie pod adresem http://notatkizlekcji.pl/klikasz-i-wiesz/regulamin. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji drogą mailową na adres: kontakt@notatkizlekcji.pl